Chiến lược thương mại tần số cao sử dụng biến đổi hilbert